Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

URED KOMESARA POLICIJE -Odsjek za odnose s javnošću

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona bilo je domaćin redovnog sastanka Koordinacije komesara Federalne uprave policije i policijskih komesara uprava policija kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova Federaciji Bosne i Hercegovine, održanog u Neumu 23. i 24. aprila 2024.godine.

Domaćini sastanka su bili Marijo Marić, ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji je otvorio sastanak  i komesar Uprave policije, Robert Perić.

Urađena je analiza informacija vezanih za stanje kriminaliteta na područjima njihovog djelovanja, u periodu od januara do mjeseca marta 2024.godine. Prikazana je također i razina policijske aktivnosti u okvirima zakonske nadležnosti, te su obrađena aktualna pitanja povezana s radom policijskih struktura na području Federacije Bosne i Hercegovine.  Navedeni tromjesečni kalendarski period, kompariran je s istim periodom u prošloj, 2023.godini, te su ustanovljena sljedeća povećanja:

-na polju izvršenih krivičnih djela za 385 (10.82%),

-iz oblasti javnog reda i mira za 508 (13.96%),

-u pogledu napada na ovlaštena lica za 2 (14.29%),

-evidentirano je smanjenje broja saobraćajnih nesreća za 95 (1.78%). Učesnici sastanka bili su i predstavnici OSCE-a, te predstavnici Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, dajući tako punu podršku provođenju mjera koje za cilj imaju održavanje i jačanje bezbjednosti.

Nakon detaljne obrade podataka, izvedeni su i završni zaključci:

1.Posmatrajući stanje bezbjednosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, kroz prikazane parametre za jasno definisane oblasti koje se obrađuju u informacijama o stanju kriminaliteta-bezbjednost, a koje se sačinjavaju na osnovu podataka Federalne uprave policije i Uprava policija kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, stanje bezbjednosti u Federaciji BiH tokom perioda januar-mart 2024.godine, ocjenjuje se kao zadovoljavajuće.

2. Rukovodioci policijskih agencija u Federaciji Bosne i Hercegovine daju svoju punu podršku i saglasni su da se u narednom periodu formira Radna grupa koju će činiti predstavnici svih policijskih institucija s područja Federacije Bosne i Hercegovine, s ciljem uspostavljanja „Amber Alert“ sistema-poruka koju distribuira sistem za uzbunu otmici ili nestanku djeteta gdje se od javnosti zatraži pomoć u pronalaženju nestale ili otete djece.

3.Pokrenuta je inicijativa o definisanju krivičnih odredbi vezanih za član 7.stav 3.tačka a „Zakona o komunikacijama BiH“ „ Službena novine BiH, broj: 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12, kojim se definiše pružanje telekomunikacijskih usluga u smislu zaključivanja pisanog ugovora s korisnicima, obzirom da se prilikom kupovine SIM kartica za „prepaid“ pretplatničke brojeve koji se nerijetko koriste prilikom izvršenja širokog spektra krivičnih djela, što izvršiocima omogućava anonimnost prilikom kupovine istih, čime je smanjena mogućnost utvrđivanja identiteta lica prilikom dokumentovanja krivičnih djela.

4.Jednoglasno je donesen zaključak da Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji s Federalnom upravom policije uputi zahtjev Vijeću ministara BiH da se što hitnije u parlamentu proceduru dostavi izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama BiH, s ciljem da se nabavka policijskih uniformi uokviri u član 10.predmetnog Zakona, u smislu nabavke po posebnim procedurama, obzirom da dosadašnja zakonska regulativa omogućava „opstruiranje“ (žalbe) postupaka javnih nabavki policijskih uniformi u nedogled, ime se dovode u situaciju policijske agencije da ne mogu izvršiti nabavku policijskih uniformi.

5.Prisutni iskazuju nezadovoljstvo brojem smještajnih kapaciteta i opremanjem kadeta na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva  unutrašnjih poslova, te traže od resornog ministra da preduzme sve raspoložive aktivnosti na rješavanju gorućih problema o kojima je bio u prethodnom periodu informisan, te da rukovodioce Uprava policija kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova što hitnije informiše o učinjenom.

                                                             

                                ŠEF ODSJEKA  ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU