Državljanstvo

Državljanstvo

 

Državljanima se smatraju lica kojima je priznat status državljana Bosne i Hercegovine u skladu sa odgovarajućim zakonom.

Državljanstvo BiH u skladu  sa odredbama Zakona o državljanstvu BiH stiče se:

1.   porijeklom (u nadležnosti opštinskih/gradskih organa uprave),

2.   rođenjem na teritoriji BiH (u nadležnosti opštinskih/gradskih organa uprave),

3.   usvajanjem (u nadležnosti opštinskih/gradskih organa uprave),

4.   putem naturalizacije,

5.   putem međunarodnog sporazuma.

Zahtjev za sticanje državljanstva BiH podnosi se  Ministarstvu unutrašnjih poslova HNK-Odsjek za administraciju i podršku na području opštine prebivališta.Popis adresa sjedišta 
 

 

Sticanje državljanstva F BiH po osnovu olakšane naturalizacije

         Zahtjev stranka podnosi na propisanom obrascu uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

1.  izvod iz MKR-ih za podnosioca zahtjeva,

2.  izvod iz matične knjige vjenčanih,

3.  uvjerenje o državljanstvu matične države lica koje je podnosioc zahtjeva,

4.  uvjerenje o stalnom boravku na teritoriji BiH, izdato od strane Ministarstva bezbjednosti BiH-Služba za poslove sa strancima da ima prijavljen stalni boravak na teritoriji BiH u trajanju od najmanje 3 godine prije podnošenja zahtjeva, od čega posljednju godinu na teritoriji Federacije BiH,

5.  uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i Federacije BiH bračnog partnera podnosioca zahtjeva,

6.  izjavu ovjerenu od nadležnog organa o odricanju ranijeg državljanstva nakon sticanja državljanstva BiH i Federacije, ako bilateralnim ugovorom nije drugačije predviđeno, s tim da se izjava o odricanju i prestanku državljanstva ne zahtjeva ako to nije dozvoljeno ili se ne može razumno zahtijevati, što se utvrđuje u svakom konkretnom slučaju,

7.  ovjerenu kopiju putne isprave podnosioca zahtjeva,

8.  dokaz o uplaćenoj federalnoj upravnoj taksi u iznosu od 450,00 KM.

              

Sticanje državljanstva F BiH po osnovu naturalizacije za dijete mlađe od 18 godina

         Zahtjev stranka podnosi na propisanom obrascu uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

1.  izvod iz MKR-ih za  dijete,

2.  uvjerenje o državljanstvu za dijete iz matične države,

3.  izvod iz MKR-ih i dokaz o državljanstvu Federacije za jednog roditelja djeteta, koji je stekao državljanstvo Federacije nakon djetetova rođenja,

4.  dokaz o stalnom boravku djeteta na teritoriji Federacije izdato od strane Ministarstva bezbjednosti BiH-Služba za poslove sa strancima,

5.  izjava ovjerena od strane nadležnog organa da dijete starije od 14 godina pristaje na sticanje državljanstva Federacije BiH,

6.  dokaz o uplaćenoj federalnoj upravnoj taksi u iznosu od 450,00 KM.

 

Sticanje državljanstva F BiH po osnovu međunarodnog sporazuma (ugovor o dvojnom državljanstvu između BiH i SR Jugoslavije                    

         Zahtjev stranka podnosi na propisanom obrascu uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

1.  izvod iz MKR-ih,

2.  uvjerenje o državljanstvu Republike Srbije za podnosioca zahtjeva,

3.  uvjerenje o boravku na teritoriji BiH izdato od strane nadležnog organa Ministarstva bezbjednosti za podnosioca zahtjeva,

4.  ovjerena izjava o poštivanju pravnog poretka BiH i Federacije,

5.  izvod iz matične knjige vjenčanih, odnosno dokaz o slobodnom bračnom stanju,

6.  uvjerenje o državljanstvu BiH bračnog partnera podnosioca zahtjeva ukoliko državljanstvo stiče po osnovu braka sa državljaninom BiH,

7.  uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka prema mjestu boravka za podnosioca zahtjeva,

8.  uvjerenje iz krivične evidencije izdato od nadležnog organa Republike Srbije po mjestu rođenja podnosioca zahtjeva,

9.  ovjerenu kopiju putne isprave za podnosioca zahtjeva,

10.  dokaz o uplaćenoj federalnoj upravnoj taksi u iznosu od 450,00 KM.

 

Prijem djece po osnovu navedenog ugovora stranka je dužna uz zahtjev priložiti sljedeću dokumentaciju:

         1.  potvrdu o prijavi boravka za dijete na teritoriji Federacije,

         2.  izvod iz MKR-ih,

         3.  uvjerenje o državljanstvu za dijete iz matične države,

         4.  potvrdu iz škole ukoliko je dijete pohađa,

         5.  ovjerenu izjavu od nadležnog organa o saglasnosti drugog roditelja za prijem       djeteta u državljanstvo,

6.  izjava ovjerena od strane nadležnog organa da dijete starije od 14 godina pristaje na sticanje državljanstva Federacije BiH.

 

Državljanstvo Bosne i Hercegovine prestaje:

         1.  po sili zakona,

         2.  odricanjem,

         3.  otpustom,

         4.  oduzimanjem,

         5. međunarodnim sporazumom.

 

Prestanak državljanstva Federacije na osnovu otpusta

         Uz zahtjev stranka je dužna priložiti:

1.      izvod iz MKR,

2.      uvjerenje o prijavi prebivališta,

3.      uvjerenje od suda da nije pokrenut krivični postupak zbog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti (o ne vođenju krivičnog postupka),

4.      izvod iz kaznene evidencije izdat od nadležnog organa koji vodi tu evidenciju prema mjestu rođenja lica (uvjerenje o nekažnjavanju), a ako je kažnjen na kaznu zatvora u Federaciji da je tu kaznu izdržala,

5.      uvjerenje nadležnog poreznog tijela o tome da nema neizmirenih poreznih i carinskih obaveza,

6.      uvjerenje o tome da nema nikakvih obaveza za platiti utvrđenih pravosnažnim odlukama nadležnih tijela (obaveze koje se odnose na imovinsko-pravne odnose i obaveze koje se odnose na brak i odnose u braku, odnose roditelja i djece, posvojenje, skrbništvo i uzdržavanje, a da su proizišle iz Porodičnog zakona Federacije ),

7.      dokaz da je lice steklo ili da joj je zajamčeno sticanje  državljanstva druge države,

8.      dokaz o uplati federalne upravne takse.

 

Zakonska regulativa:

o        Zakon o državljanstvu BiH - Službeni prečišćeni tekst („Sl. glasnik BiH br. 22/16)

o        Zakon o državljanstvu F BiH („Sl. novine F BiH“ br. 34/16)

o        Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva F BiH, u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana ("Sl. novine F BiH" br. 85/16)

o        Ugovor o dvojnom državljanstvu između BiH i SR Jugoslavije („Sl. glasnik BiH“ br. 4/03).

  •     Sporazum o dvojnom državljanstvu između Kraljevine Švedske i BiH ("Sl. glasnik BiH dodatak Međunarodni ugovori" br. 2/06)
  •     Ugovor između BiH i R Hrvatske o dvojnom državljanstvu ("Sl. glasnik BiH dodatak Međunarodni ugovori" br. 10/11).