Lična karta

Lična karta

 

Lična karta je javna isprava kojom se dokazuje identitet, činjenica mjesta i datuma rođenja, prebivališta, odnosno boravišta za raseljeno lice i državljanstva BiH.

Svaki državljanin stariji od 18 godina, sa prebivalištem u BiH dužan je imati ličnu kartu izdatu u mjestu prebivališta.

Lična karta se može izdati i državljaninu starijem od 15 godina, a mlađem od 18 godina koji ima prebivalište u BiH na lični zahtjev i na zahtjev njegovog roditelja ili drugog propisno ovlaštenog zakonskog zastupnika.

Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje lične karte je 60 dana nakon navršenih 18 godina života ili 60 dana nakon što se stalno nastani u BiH ako je navršio 18 godina života.

Zahtjev za izdavanje lične karte podnosi se  Ministarstvu unutrašnjih poslova HNK-Odsjek za administraciju i podršku na području opštine prebivališta-boravišta. Popis adresa sjedišta

 

Izdavanje prve lične karte:

Za izdavanje prve lične karte potrebni su:

1.      zahtjev  (koji se dobije na lokaciji-bez naknade),

2.      izvod iz matične knjige rođenih,

3.      uvjerenje o državljanstvu,

4.      dokaz o uplati takse za izdavanje lične karte u iznosu od 18,00 KM.

 

     Zamjena lične karte

     Za zamjenu lične karte potrebni su:

1.      zahtjev  (koji se dobije na lokaciji-bez naknade),

2.      prethodna lična karta,

3.      dokaz o uplati takse za izdavanje lične karte u iznosu od 18,00 KM.

 

     Zamjena lične karte izdata sa rokom važenja 2 godine- za raseljena lica:

     Za zamjenu lične karte potrebni su:

1.   zahtjev  (koji se dobije na lokaciji-bez naknade),

2.   prijava prebivališta- boravišta (koja se dobije na lokaciji bez naknade),

3.   prethodna lična karta,

4.   uvjerenje o priznatom statusu raseljenog lica (ne starije od 6 mjeseci, a dobije se  

      kod nadležnog opštinskog organa),

5.  dokaz o uplati takse za izdavanje lične karte u iznosu od 18,00 KM.

 

      Lična karta se mora zamijeniti:

1.      ako je istekao rok važenja,

2.      u slučaju promjene prebivališta (ili boravišta kod raseljenih lica),

3.      ako je došlo do promjene podataka o vlasniku lične karte navedenih na istoj,

4.      ako je podatak na ličnoj karti netačan ili pogrešno upisan,

5.      ako je lična karta oštećena ili  iz drugih razloga podaci nisu čitljivi u tolikoj mjeri da lična karta ne može služiti svojoj namjeri,

6.      kada je izgled vlasnika lične karte toliko izmijenjen da više ne odgovara fotografiji na ličnoj karti.

 

Na zahtjev državljanina u ličnu kartu će se upisati podatak o krvnoj grupi i entitetskom državljanstvu.

Lična karta se može preuzeti lično, posredstvom punomoćnika ili poštom.

Državljanin koji je izgubio ličnu kartu ili mu je ista ukradena, uništena ili je na bilo koji način ostao bez iste, dužan je da tu činjenicu bez odlaganja prijavi najbližoj policijskoj stanici ili nadležnom organu.

Ako je državljanin izgubio ličnu kartu ili mu je ista ukradena, uništena i sl., dužan je priložiti i rješenje Odsjeka za administraciju i podršku kojim se poništava lična karta.

Ako državljanin kome je na osnovu  naprijed navedenog izdata nova lična karta, naknadno dođe u posjed ranije lične karte, dužan je da tu ličnu kartu odmah preda najbližem nadležnom organu.

 

Zakonska regulativa:

o              Zakon o ličnoj karti državljana BiH („Sl. glasnik BiH“ br. 32/01; 16/02; 32/07; 56/08; 18/12)

o             Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidencija o zahtjevima („Sl. glasnik BiH“ br. 39/02; 2/09; 102/12; 41/14)

 

Administrativnu taksu za izdavanje/zamjenu lične karte možete uplatiti na račun sa podacima kako slijedi:

- Ime primaoca - JRT TREZOR BiH,

- Svrha doznake - Izdavanje/zamjena lične karte,

- Račun primaoca - 3380002210018390,

- Broj poreznog obaveznika - Vaš matični broj,

- Vrsta prihoda - 722906,

- Općina - šifra Općine; Čapljina - 021, Čitluk - 023, Mostar - 180, Jablanica - 041, Konjic - 049, Neum - 107, Prozor-Rama - 073, Ravno - 207, Stolac - 086,

- Budžetska organizacija - 0709999