Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda

Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda

 

Pod više uplaćenim javnim prihodom podrazumjeva se uplata koja je evidentirana na Jedinstvenom računu riznice u većem iznosu od propisane i utvrđene obaveze.

Pod pogrešno uplaćenim javnim prihodom podrazumjeva se prihod koji nije uplaćen na način propisan Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji F BiH.

Postupak za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda pokreće se na osnovu pismenog zahtjeva uplatioca.Zahtjev se podnosi nadležnom tijelu uprave koji je naložio plaćanje takse ili za čiji je rad plaćena taksa.

Uz pismeni zahtjev stranka prilaže dokaz o izvršenoj uplati ( kopiju naloga za uplatu , dnevni izvod sa žiro-računa i drugi dokazi kojima se dokazuje uplata),kao i broj transakcijskog i tekućeg računa kod banke na koji će biti izvršen povrat sredstava.

 

Zakonska regulativa;

-     Pravilnik o procedurama za povrat i preknjiženje više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora HNK ( „Narodne novine HNK br.1/07“)

-   Pravilnik o procedurama za povrat preknjižavanje pogrešne/više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Federacije BiH i postupku umanjenja obaveza ("Službene novine F BiH" broj 20/18).