Prebivalište/boravište

Prebivalište/boravište

 

Pod prebivalištem smatra se opština ili distrikt u kojem se državljanin nastani s namjerom da tamo stalno živi.

Pod boravištem se smatra opština ili distrikt gdje se državljanin nastani s namjerom da tamo privremeno živi.

Pod adresom stanovanja smatra se naziv lica i broj kuće ili stana u mjestu u kojemu državljanin ima prebivalište ili boravište.

Prijavljivanje i odjavljivanje prebivališta-boravišta, kao i promjena adrese stanovanja vrši se u Ministarstvu unutrašnjih poslova HNK-Odsjek za administraciju i podršku na području općine prebivališta-boravišta.Popis adresa sjedišta
 

Uz zahtjev koji se dobije na lokaciji  bez naknade, podnosioc je dužan priložiti i dokaz o identitetu, kao i dati tačne i istinite podatke.

Stranka nije dužna da se lično odjavi u prethodnom mjestu prebivališta ili boravišta, jer se odjava može izvršiti i službenim putem. Ukoliko stranka sama izvrši odjavu svog prebivališta-boravišta dužna je odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana odjave podnese zahtjev za prijavu novog prebivališta.

Prijavljivanje i odjavljivanje prebivališta i boravišta vrši lice koje  se prijavljuje odnosno odjavljuje ili ovlašteni zakonski zastupnik, a za maloljetno lice roditelj, staratelj odnosno organ starateljstva.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 58/15) koji je stupio na snagu 29.7.2015.godine propisano je da su u postupku prijave prebivališta i adrese stanovanja državljani dužni priložiti dokaz da imaju valjanu osnovu za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju. Pod valjanim dokazom se smatra jedan od sljedećih dokaza:

a)    Dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje,

b)    Ovjereni ugovor o zakupu ili ovjereni ugovor o podstanarskom  odnosu uz ovjereni dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca,

c)    Potvrda da se pred nadležnim tijelom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenut postupak legaliziranja ili uknjižbe objekta, stana ili kuće na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište,

d)    Valjanim dokazom smatrat će se i ovjerena izjava stanodavca iz koje je vidljivo da stanodavac ispunjava uslove propisane tačkama a), b) i c) , te da daje pristanak da određeno lice bude prijavljeno na njegovoj adresi stanovanja,

e)    Bračni ili izvanbračni partneri i srodnici u prvom stepenu u pravoj liniji (roditelji i djeca), posvojitelji i posvojenici mogu podnijeti zahtjev za prijavu prebivališta na adresi samo uz dokaz o bračnom ili izvanbračnom stanju, srodstvu ili posvojenju.

 

         Zakonom je regulisano prijavljivanje prebivališta i adrese stanovanja lica koja nemaju mjesto i adresu stanovanja (beskućnika) tako da nadležno tijelo socijalne skrbi može omogućiti da prijave prebivalište na adresi socijalne skrbi, uz obavezu beskućnika da ustanovi socijalne skrbi dostavi adresu za kontaktiranje, koja može biti kod fizičkog i pravnog lica uz njihovu saglasnost.

 

Zakonska regulativa:

  • Zakon o prebivalištu i boravištu državljana BiH („Sl. glasnik BiH“ br. 32/01, 56/08 i 58/15)
  • Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta državljana BiH, obrascima i evidencijama prebivališta i boravišta („Sl. glasnik BiH“ br. 39/02 i 2/09).