Promjena ličnog imena

Promjena ličnog imena

 

Pravo i obaveza svakog fizičkog lica je da ima lično ime i da služi svojim ličnim imenom.

Ime se stiče upisom u matičnu knjigu rođenih i sastoji se od imena i prezimena. Državljanin BiH obavezan je u pravom prometu služiti se ličnim imenom i prezimenom koje je upisano u MKR. Lično ime djeteta sporazumno određuju roditelji. Ako se oni nisu sporazumjeli ime određuje nadležni centar za socijalni rad kao organ starateljstva.

Svako lice ima pravo da promjeni lično ime, odnosno samo ime ili samo prezime.

Zahtjev za promjenu ličnog imena podnosi se  Ministarstvu unutrašnjih poslova HNK-Odsjek za administraciju i podršku na području opštine prebivališta.Popis adresa sjedišta 
 

 

Uz zahtjev za promjenu ličnog imena prilaže se:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjeva,
  2. izvodi iz matičnih knjiga rođenih u kojima je upisana činjenica čija je promjena predmet postupka,
  3. kopija lične karte,
  4. uvjerenje o mjestu prebivališta,
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnosioca zahtjeva ne vodi krivični postupak,
  6. uvjerenje nadležnog poreskog organa da nema neizmirenih poreskih i carinskih obaveza,
  7. kantonalna upravna taksa u iznosu od 18,00 KM.

Zakonska regulativa:

Zakon o ličnom imenu („Sl. novine F BiH“ br. 7/12)