Putna isprava

Putna isprava

 

Putna isprava je javna isprava kojom se dokazuje identitet i državljanstvo BiH. Državljanin BiH može posjedovati samo jednu putnu ispravu iste vrste. Putnu ispravu smije koristiti samo lice na čije je ime izdata. Zakonski rok za izdavanje putnih isprava je 30 dana, osim putnih isprava izdanih putem diplomatsko-konzularnih predstavništva, u kojem slučaju je rok 60 dana.

Biometrijska ili elektronska putna isprava je dokument koji sadrži elemente zaštite od falsificiranja i elektronski čip pomoću kojeg je moguća provjera identiteta na osnovu fizioloških karakteristika lica koje je podvrgnuto nekoj kontroli.

Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se  Ministarstvu unutrašnjih poslova HNK-Odsjek za administraciju i podršku na području opštine prebivališta-boravišta.popis adresa sjedišta
 

Nosioc putne isprave dužan je gubitak, uništenje ili krađu putne isprave prijaviti nadležnom policijskom organu na teritoriji na kojoj je izgubljena putna isprava.

Za izdavanje putne isprave punoljetnom licu potrebni su:

 1. Zahtjev (u istom obvezno navesti mjesto i općinu upisa u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana BiH),
 2. Ličnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, prebivalište i državljanstvo BiH, 
 3. Putnu ispravu  (izuzev ako je ukradena ili izgubljena)
 4. Dokaz o uplati naknade za izdavanje putne isprave u iznosu od 50,00 KM, odnosno naknadu za izdavanje putne isprave u iznosu od 50,00 KM i naknadu od 200,00 KM ukoliko se radi o izdavanju  hitnih putnih isprava koji se izdaju po zahtjevu stranke u roku od 72 sata.

 

Za izdavanje putne isprave maloljetnom licu potrebni su:

 1. Zahtjev (u istom obvezno navesti mjesto i općinu upisa u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana BiH),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ako je dijete rođeno van teritorije BiH),
 4. Putna isprava

a)      Putna isprava za državljane od 3-18 godina sa rokom važenja od 5 godina –dokaz o uplati 40,00 KM,

b)      Putna isprava za državljane koji nisu navršili 3 godine sa rokom važenja od 3 godine – dokaz o uplati 30,00 KM,

 

 1.  Saglasnost oba roditelja, osim:

a) ako je dijete bez oba roditelja, priložiti izvod iz matične knjige umrlih drugog roditelja,

b) ako je dijete bez oba roditelja, priložiti saglasnost staratelja,

c) ako je jedan od roditelja spriječen da potpiše saglasnost na zahtjevu može dostaviti pismenu saglasnost potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa,

d) ako odlukom suda o dodjeljivanju starateljstva izdavanje putne isprave nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja,

 1. Ako je odlukom suda o dodjeljivanju starateljstva izdavanje putne isprave uslovljeno saglasnošću oba roditelja, nadležni organ će od drugog roditelja kojem nije dodjeljeno starateljstvo nad maloljetnim licem zatražiti pismeno izjašnjenje o davanju saglasnosti za izdavanje putne isprave,
 2. Ukoliko je nepoznato prebivalište ili boravište drugog roditelja nadležni organ će izvršiti provjere kroz evidencije te u skladu sa izvršenim provjerama riješiti zahtjev,
 3.  Ukoliko je maloljetno lice, za koju se podnosi zahtjev za izdavanje  putne isprave rođeno u izvanbračnoj zajednici, a drugi roditelj odbije dati saglasnost za izdavanje putne isprave nadležni organ će od nadležne službe socijalne skrbi zatražiti pismeno mišljenje o opravdanosti izdavanja putne isprave bez saglasnosti drugog roditelja, te u skladu sa narečenim mišljenjem riješiti zahtjev.

 

Zakonska regulativa:

 • Zakon o putnim ispravama BiH („Sl. glasnik BiH“ br. 4/97; 1/99; 9/99; 27/00; 32/00; 19/01; 47/04; 15/08; 33/08; 39/08;60/13)

 

Administrativnu taksu za izdavanje putne isprave možete uplatiti na račun sa podacima kako slijedi:

- Ime primaoca - JRT TREZOR BiH,

- Svrha doznake - Izdavanje putne isprave,

- Račun primaoca - 3380002210018390,

- Broj poreznog obaveznika - Vaš matični broj,

- Vrsta prihoda - 722905,

- Općina - šifra Općine; Čapljina - 021, Čitluk - 023, Mostar - 180, Jablanica - 041, Konjic - 049, Neum - 107, Prozor-Rama - 073, Ravno - 207, Stolac - 086;

- Budžetska organizacija - 0709999