Legislativa

Ime dokumenta Kategorija
Uredba o utvrđivanju osnovice plaća, platnih razreda i koeficijenata činova za policijske službenike MUP-a HNK ("Službene novine HNK) broj: 13/08 i 1/09) Uredbe
Uredba o tekstu i načinu polaganja zakletve policijskih službenika HNK ("Službene novine HNK" broj: 3/10) Uredbe
Uredba o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika MUP-a HNK ("Službene novine HNK" broj: 3/10) Uredbe
Uredba o obliku policijske značke i iskaznice i policijskih obilježja ("Službene novine HNK" broj: 3/10) Uredbe
UREDBA o izmjeni i dopuni uredbe o utvrđivanju plata , platnih razreda i koeficijenata za policijske službenike MUP-a HNK Uredbe
Uredba o dopuni Uredbe o činovima policijskih službenika Hercegovačko-neretvanskog kantona ("Službene novine HNK" broj: 2/23) Uredbe
Uredba o činovima policijskih službenika HNK ("Službene novine HNK" broj: 3/10) Uredbe
UREDBA o izmjeni uredbe o utvrđivanju plata,platnih razreda i koeficijenata za policijske službenike MUP-a HNK Uredbe
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu u HNK ( "Sluzbene novine HNK " broj: 3/23) Zakoni
Zakon o zapaljivim tečnostima i gasovima ("Službene novine HNK" broj: 3/05) Zakoni
Zakon o unutrašnjim poslovima - neslužbeni prečišćeni tekst ("Službene novine HNK" broj: 2/98, 4/01, 3/02,1/03, 2/06, 5/08 i 6/08 Zakoni
Zakon o sprječavanju nereda na sportskim takmičenjima u HNK ("Službene novine HNK" broj: 3/05) Zakoni
Zakon o prekršajima F BiH Zakoni
Zakon o policijskim službenicima HNK ("Službene novine HNK" broj: 9/07) Zakoni
Zakon o oružju i municiji u HNK ("Službene novine HNK" broj: 5/17) Zakoni
Zakon o krivičnom postupku F BiH Zakoni
Zakon o javnom redu i miru ("Službene novine HNK" broj: 9/09) Zakoni
Zakon o javnom okupljanju HNK ("Službene novine HNK" broj: 4/00) Zakoni
Zakon o izmjeni Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanskog kantona ("Službene novine HNK" broj: 5/23) Zakoni
Zakon o izmjenama Zakona o javnom okupljanju u HNK ("Službene novine HNK" broj: 13/08) Zakoni
Zakon o izmjenama Zakona o eksplozivnim materijama za privrednu upotrebu (Službene novine HNK" broj: 5/09) Zakoni
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima HNK ("Službene novine HNK" broj: 5/22 Zakoni
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju nereda na sportskim takmičenjima u HNK "Službene novine HNK" broj: 5/09) Zakoni
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima HNK ("Službene novine HNK broj: 12/22) Zakoni
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima ("Službene novine HNK" broj: 9/12, 7/19, 5/22) Zakoni

Stranice