Zaštitarske agencije

Zaštitarske agencije

 

Zahtjev za dobijanje odobrenja za pohađanje obuke za stjecanje certifikata za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite, kao i poslova odgovorne osobe podnosi se u Ministarstvu unutarnjih poslova HNŽ/K Mostar-Brune Bušića bb.

Uz propisani obrazac zahtjeva potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Uvjerenje o državljanstvu,
  2. Dokaz o završenoj školskoj spremi-ovjereni preslik,

-          tehnička zaštita-završena srednja škola IV. stupnja iz područja strojarstva, elektrotehnike i prometa, odnosno završena srednja škola III. stupnja za zanimanje elektroničar i električar telekomunikacija,

-          odgovorna osoba- najmanje viša školska sprema.

    3.   Liječničko uvjerenje (dr. Bazina, dr. Pašić, dr. Begić) ili (dr. Pašić, dr. Behmen, dr.   Duranović-Vinković),

     4.   Uvjerenje sa suda da se ne vodi kazneni postupak,

   5.   Uvjerenje nadležne Policijske uprave po mjestu rođenja podnositelja zahtjeva da niste osuđivani za KD za koje je izrečena zatvorska kazna, osim KD protiv sigurnosti prometa (za osobe koje nisu rođene na području HNŽ),

     6.   Uvjerenje nadležne Policijske uprave da niste osuđeni za prekršaj protiv javnog reda i mira s obilježjima nasilničkog ponašanja (tučnjava i sl.),

     7.   Izjava da niste smijenjeni od strane COMSFOR-a iz vojne službe u sukladno „Naputku strankama“ i da niste iz bilo kojeg tijela za provedbu zakona u BiH otpušteni zbog  nesavjesnog obavljanja dužnosti,  

       8.   županijska upravna pristojba u iznosu od 13,00 KM.

 

Zakonska regulativa:

o   Zakon o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Sl. novine F BIH“ br. 78/08 i 67/13)

 

INSPEKCIJSKI NADZOR

 

I.Agencije i unutarnje službe za zaštitu ljudi i imovine

Inspekcijskom nadzoru podliježu sve agencije i unutarnje službe za zaštitu ljudi i imovine, kojima je MUP HNŽ-K izdalo odobrenje za rad, sukladno „Zakonu o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine“ („Službene novine Federacije BiH“ broj 78/08, 67/13).

 

Zabranjeno je pravnim i fizičkim osobama koje nisu osnovale zaštitarsku agenciju ili zaštitarsku službu, vršiti poslove zaštite ljudi i imovine odnosno poslove fizičke i tehničke zaštite!

 

II. Ostale pravne osobe koje podliježu inspekcijskom nadzoru

 

Inspekcijskom nadzoru podliježu i SVE PRAVNE OSOBEsukladno „Zakonu o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine“ („Službene novine Federacije BiH“ broj 78/08, 67/13“), „Uredbi o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i vršenja prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti“ („Službene novine Federacije BiH“ broj 76/15), „Uredbi o poslovima tehničke zaštite koji se odnose na upotrebu alarmnih sistema, videonadzora ili drugih tehničkih sredstava i opreme te poslova intervencije u slučaju aktiviranja alarmnog sistema“(„Službene novine Federacije BiH“ broj 72/15), koje su navedene po grupama:

 

1.Kladionice

2.Benzinske postaje

3.Pravne osobe koje imaju dvije i više fiskalnih kasa u jednom prodajnom objektu

4.Mikrokreditne organizacije

5.Korisnici izvora vode i punionica vode

6.Javna poduzeća u vlasništvu gradova i općina u HNŽ-K

7.Javna poduzeća u vlasništvu HNŽ-K

 

Navedene pravne osobe dužne su ispuniti minimalne sigurnosno-tehničke uvjete glede sigurnosti poslovanja u svim svojim poslovnim subjektima. One moraju angažirati agencije za zaštitu ili uspostaviti vlastitu unutarnju službu zaštite.

 

Kako bi se ljudi i imovina mogli zaštiti fizičkom i tehničkom zaštitom, obvezno je izraditi i neprekidno ažuriratipropisanu tehničku dokumentaciju. Sukladno važećim zakonskim propisima treba uraditi procjenu ugroženosti štićenog objektai time definirati postojeće stanje ugroženosti objekta, procesa rada, kako uposlenika tako i onih kojima se pružaju usluge.

Na temelju procjene ugroženosti/elaborata, potrebno je od strane ovlaštene agencije za tehničku zaštitu ili vlastite unutarnje službe za zaštitu ljudi i imovine, uraditi projekt zaštite i na temelju istog ugraditi sustave tehničke zaštite, odnosno minimalno protuprovalni, protuprepadni i sustav videonadzora.

Za svaki pojedinačni štićeni objekt mora postojati aktualna tehnička dokumentacija izrađena od strane ovlaštene agencije za zaštitu ljudi i imovine ili vlastite unutarnje službe za zaštitu ljudi i imovine sukladno članku 34. „Uredbe o poslovima tehničke zaštite koji se odnose na uporabu alarmnih sustava, videonadzora ili drugih tehničkih sredstava i opreme, te poslove intervencije u slučaju aktiviranja alarmnog sustava“(„Službene novine Federacije BiH“ broj 72/15).